Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Instrukcja obs?ugi

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny s?u??cy powszechnemu udost?pnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone s? w menu. Menu jest podzielone na dwa rodzaje:

  • menu podmiotowe (po lewej stronie),
  • menu tematyczne (po prawej stronie).

Menu jest podzielone na dzia?y, na które sk?adaj? si? kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadz? bezpo?rednio do tre?ci podstrony biuletynu lub te? do kolejnego podmenu zawieraj?cego szereg podstron z informacjami.

Tre?ci informacji publicznej s? redagowane za pomoc? tekstu.

Aby wy?wietli? tre?? informacji publicznej na podstronie - nale?y klikn?? na wybranej pozycji menu.

Na tre?? podstrony sk?adaj? si?:

  • tre?? zasadnicza w postaci tekstu,
  • nag?ówek informuj?cy w skrócie o jej zawarto?ci,
  • informacja o czasie opublikowania danej informacji, statystyka odwiedzin oraz osób odpowiedzialnych za jej tre??.

BIP wyposa?ony jest w wyszukiwark? informacji, która jest narz?dziem umo?liwiaj?cym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Za pomoc? wyszukiwarki w jednym miejscu mo?na przeszuka? wszystkie katalogi i podkatalogi oraz pliki zgromadzone na stronach internetowych BIP.

Aby skorzysta? z wyszukiwarki BIP nale?y w polu tekstowym wpisa? szukane s?owo lub wyra?enie i klikn?? przycisk "szukaj" po czym wy?wietli si? lista podstron zawieraj?cych wyszukiwane wyra?enie. Aby odczyta? tre?? wyszukanej podstrony nale?y klikn?? w jej tytu?.

Wyszukiwarka rozpoznaje polskie litery. Otrzymamy ró?ne zestawy wyników je?li wpiszemy to samo s?owo, u?ywaj?c ogonków lub nie. Wyszukiwarka nie rozró?nia du?ych i ma?ych liter. Wyniki wyszukiwania s? niezale?ne od rozmiaru liter wpisywanego wyra?enia.

Serwis:
W dolnej cz??ci tematycznego paska menu znajduj? si?:

  • Rejestr zmian dokonywanych na stronach biuletynu,
  • redakcja - informacje o opiece merytorycznej i technicznej nad stronami BIP UWM,
  • statystyka odwiedzin - liczba ods?on poszczególnych podstron.

Ta strona by?a odwiedzana 1440 razy (w tym z UWM 141 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa